Γονόρροια - Βλεννόρροια : Μετάδοση, Συμπτώματα & Θεραπεία